Inbraakwerendheid


De aanpassing in het Bouwbesluit omtrent inbraakwerendheid voor gevelelementen is per 1 januari 1999 van kracht gegaan. In het "Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden" nummer 573, besluit van 22 september 1998, wordt na artikel 20 van het Bouwbesluit het besluit inzake inbraakwerend hang- en sluitwerk ingevoegd.

Waarvoor geldt het: Het geldt in grote lijnen voor bouwkundige werkzaamheden waarvoor na 01 januari 1999 een aanvraag voor een bouwvergunning bij B&W is ingediend. Volgens de nota van toelichting geldt dit dus alleen voor nieuw te bouwen woningen

Het uitgangspunt van dit Bouwbesluit is om zo dicht mogelijk bij het niveau te komen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat dit keurmerk ook veel aandacht besteedt aan de omgeving van de woning.

Uit onderzoek naar de kosten van inbraakwerende voorzieningen volgens klasse 2 blijkt dat dit voor eenvoudige woningtypen tussen de 100 en de 200 euro (sociale sector) komt. Voor 2 onder een kap bedraagt dit tussen de ca. 200 en 400 euro.

Uit gegevens van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat de gemiddelde inboedelverzekering in Nederland 100 euro per polis bedraagt. De korting die op de premie wordt gegeven bij het Politiekeurmerk Veilig Wonen is gemiddeld 7 a 15 euro per jaar. Klasse 2 is in principe hiermee gelijk te stellen.

NEN 5096 en NEN 5087

In het Bouwbesluit wordt verwezen naar twee NEN normen, de NEN 5096 die de manier van testen beschrijft, en de NEN 5087 die aangeeft welke ramen op welke plaats hieraan moeten voldoen. (de bereikbaarheid)

De NEN 5096 is onderverdeeld in drie onderdelen van normen en richtlijnen t.w.:

NEN 5093 Statische belasting. NEN 5094 Dynamische belasting. NEN 5095 Manuele beproeving.

In deze norm heeft men 6 verschillende klassen. Klasse 1 is echter niet van toepassing zodat er maar 5 overblijven. Het Bouwbesluit eist klasse 2. Hieronder wordt per NEN omschreven waar een element aan moet voldoen.

NEN Statische belasting. (klasse 2)

Bij deze test wordt erop ieder sluitpunt c.q. scharnier een kracht gezet van 3000 N (ca 300 kg) Hierbij mag de maximale uitbuiging van de vleugel 8 mm zijn t.o.v. het kozijn. Tussen de sluitpunten of scharnieren wordt een kracht van 1500 N gezet, hierbij mag de maximale uitbuiging 28 mm zijn t.o.v. het kozijn.

NEN Dynamische belasting. (klasse 2)

Beter bekent als de "zandzak test" hierbij wordt op elke hoek van de vleugel en op het midden en test gedaan. Men laat de zakzand van 30 kg met een hoogte verschil van 80 cm vallen. Hierbij mag de vleugel niet opengaan, de hoeklassen kunnen en mogen wel iets scheuren.

NEN Manuele beproeving.

Eigenlijk is dit de zwaarste en belangrijkste test. De meest "gangbare" klasse zijn 2 en 3. Zoals wij reeds meldden eist het Bouwbesluit Weerstand klasse 2. Dit houdt in dat ramen en deuren een weerstandtijd moeten hebben van 3 (contact) minuten, waarbij de maximale tijd 15 minuten bedraagt. Bij klasse 2 mag de "inbreker" gebruik maken van gereedschapset A wat inhoud:
1 schroevendraaier van 375 mm lang
1 schroevendraaier van 260 mm lang
1 pijptang
1 waterpomptang
1 wig
1 hamer van 200 gram.
Diverse kleine gereedschappen zoals een imbusset.

Voor Weerstand klasse 3 is de (contact) tijd 5 minuten met een maximale tijd van 20 minuten, waarbij als basis gereedschapset A geldt plus 1 koevoet van 710 mm en een extra schroevendraaier van 375 mm.

Als men "puur" volgens de NEN 5096 laat testen, mag de 200 gram hamer maar 9 seconden gebruikt worden, echter als volgens klasse 2 van prENV 1627:1994 (de Europese voornorm) laat testen dan mag de hamer over de volle tijd gebruikt worden. Hierdoor kunnen we straks (waarschijnlijk) ook in andere Europese landen voldoen aan hun inbraakwerendheid eisen.

NEN 5087 De bereikbare ramen.
Wat is een bereikbaar raam of deur. Een deur is in principe altijd bereikbaar. En een raam is bereikbaar als de onderdorpel niet hoger zit dan 2.40 meter. Gemeten van af een "werkvlak" .

Onder een werkvlak wordt verstaan, natuurlijk begane grond c.q. maaiveld, en elk vlak wat binnen de 3.50 meter hoogte zit, bijvoorbeeld een plat dak. En het moet groter zijn 60 x 60 cm , een dakgoot wordt niet als werkvlak beschouwd dus is "niet bereikbaar".

Daarnaast worden alle ramen die 60 cm links of rechts van dat werkvlak zitten als bereikbaar aangemerkt. Deze elementen moeten dus worden voorzien van inbraakwerend beslag. (veiligheidsbeslag)

Inbraakweerende kruk.

Ramen en deuren die voorzien moeten worden van inbraakwerend beslag moeten minimaal worden voorzien van isolatieglas, echter dan moet de kruk wel voorzien zijn van een drukcilindertje en (afneembare) sleutel. Wordt het glas uitgevoerd als veiligheidsglas klasse 2 van de PNR 356 (wordt NEN 356) dan mag het raam voorzien zijn van een vergrendelbare kruk. Dit kan bijvoorbeeld uit een veiligheid overweging worden toegepast. (vluchtdeur of raam)

De Testen.

REHAU is in 1999 volop begonnen met het testen van elementen en is een van de weinigen die als profielfabrikant/systeemhouder de testen heeft laten uitvoeren. En zelf een KOMO Basis attest inbraakwerendheid heeft. De testen werden uitgevoerd door de SKG.

De raam / deur typen moeten meestal twee keer worden getest, met een verschillend merk/type hang- en sluitwerk. En mag na goedkeuring door het SKG van de voorgelegde beslagen de "kruisbestuiving" worden toegepast, indien het hang- en sluitwerk merk niet direct op REHAU is getest.

In de NEN 5096 staat dat "uitwisseling van hang- en sluitwerkonderdelen is toegestaan mits de methode van bevestiging van de hang- en sluitwerkproducten dezelfde blijft en door beproevingen is vastgesteld dat de inbraakwerende eigenschappen van de hang- en sluitwerkonderdelen ten minste gelijkwaardig zijn aan die van de producten die onderdeel waren van de beproefde gevelelementen. Echter dit moet wel door de SKG worden goedgekeurd.

Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Het Politie Keurmerk Veilig wonen is meer dan alleen de gevelelementen, bij nieuwbouw wordt ook gekeken naar de planologie van de wijk, dus geen donkere uithoekjes waar auto's moeten staan, maar wordt er gekeken naar de sociale controle van onze eigendommen, openheid in het geheel. Ook bijvoorbeeld fietspaden die overzichtelijk zijn aangelegd, tuinen die openheid geven, zodat de inbreker niet achter bosjes rustig aan zijn gang kan gaan.

Maar wat ons natuurlijk aangaat zijn de gevelelementen, daar wordt nu als uitgangspunt de NEN 5096 aangehouden. Binnenkort moeten alle elementen c.q. producten een "onuitwisbaar" SKG kenmerk hebben.

Tot die tijd worden alle elementen die voldoen aan het KOMO Attest voor inbraakwerendheid voorzien van een sticker. Zie hieronder het voorbeeld.

skglabelgeel

skglabelwit

Met ramen die voorzien zijn van een inbraakwerendheid sticker kunt u met een gerust hart van huis gaan!